Archives

หากต้องการติดตามข่าวสารทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถติดตามจากช่องทางใดได้บ้าง

นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้าน IR ของบริษัทได้หลายช่องทาง ได้แก่ ข่าวสารจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ของบริษัท www.afteryoudessertcafe.com เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งนักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถสมัครบริการรับข่าวสารทางอีเมล์จากบริษัทได้โดยคลิ๊กที่หัวข้อ “สมัครอีเมล์รับข่าวสาร” ที่ด้านล่างของหน้าเมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” รวมไปถึงการติดตามข่าวสารในเฟสบุ๊ค (Facebook) ของบริษัท afteryoucafe

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องการรักษาสิทธิไว้จะต้องทำอย่างไร?

1.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ โดยทำเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุม ก่อนจะเข้าประชุม
2.ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยระบุชื่อลงในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งมาให้บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น