นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ “อาฟเตอร์ยู”  (และบริษัทในเครือ) มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อแสดงถึงความจริงใจและเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลของท่าน อาฟเตอร์ยูจึงจัดทำนโยบายนี้เพื่อแสดงถึงการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และการจัดเก็บข้อมูลของท่าน โปรดทำความเข้าใจนโยบายของอาฟเตอร์ยู ดังนี้

 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลของท่าน) คืออะไร? และประเภทข้อมูลที่อาฟเตอร์ยูจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ประเภทข้อมูลที่อาฟเตอร์ยูจะขอจัดเก็บรวบรวม อันได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด บัญชีธนาคาร รูปถ่าย บัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ ทะเบียนรถ

ซึ่งอาฟเตอร์ยูจะได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านร่วมงาน และ/หรือ ทำธุรกิจ และ/หรือติดต่อประสานงานกับอาฟเตอร์ยู และข้อมูลที่ได้รับจากท่านดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานสำหรับการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับอาฟเตอร์ยู และ/หรือ เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะมีการป้องกันการนำออกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน โดยจะจัดเก็บที่อาฟเตอร์ยูเท่านั้น

 

  1. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

อาฟเตอร์ยูมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่ายของท่าน เพื่อใช้ระบุตัวตน และ/หรือ แจ้งหน่วยงานราชที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และจะรวมไปถึง

1) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ e-mail บัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ เกี่ยวกับการทำดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับท่าน

2) บัญชีธนาคาร เพื่อใช้สำหรับกรณีที่มีการชำระค่าสินค้าในกรณีที่ท่านได้ทำธุรกิจร่วมกับอาฟเตอร์ ยู

3) ข้อมูล ทะเบียนรถ เพื่อใช้สำหรับกรณีที่มีการขนส่งสินค้าที่จะเกิดขึ้นในระหว่างซื้อขาย

4) หากมีการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางอาฟเตอร์ยู จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

 

  1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่ออาฟเตอร์ยูได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาฟเตอร์ยูจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดในฐานที่จำเป็นนี้ ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2

2) อาฟเตอร์ยูจะจัดเก็บข้อมูลของท่านด้วยความยินยอมของท่าน เว้นแต่ กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีคำสั่งจากศาลให้นำส่งข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ ตามฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

3) อาฟเตอร์ยูจะไม่จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของท่านโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมายกำหนด และในกรณีที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากแหล่งอื่น อาฟเตอร์ยูจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและตามฐานความยินยอมจากท่านเท่านั้น

4) อาฟเตอร์ยูจะจัดเก็บข้อมูลของท่าน โดยคำนึงถึงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน

5) ในกรณีที่เป็นการใช้ข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  อาฟเตอร์ยูจะใช้ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น

6) อาฟเตอร์ยูอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่กฎหมายจะกำหนดให้ดำเนินการ นอกจากนี้ อาฟเตอร์ยูอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

 

  1. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการเก็บรักษา ดังนี้

1) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็นกระดาษ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

2) สถานที่จัดเก็บ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

3) ระยะเวลาในการจัดเก็บ  ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านทำธุรกิจร่วมกับอาฟเตอร์ยู หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมายกำหนด

4) เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรืออาฟเตอร์ยู ไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านได้แล้ว อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการทำลายข้อมูลของท่าน และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอ้างอิงกฎหมายเป็นหลัก อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ฯลฯ

 

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมกับอาฟเตอร์ยูได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลของท่านอยู่กับอาฟเตอร์ยู ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่าน และขอให้อาฟเตอร์ยูทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้อาฟเตอร์ยูเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่ออาฟเตอร์ยูได้ อาฟเตอร์ยูอาจจะคิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้อาฟเตอร์ยูแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4) สิทธิในการลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ โอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอให้อาฟเตอร์ยูดำเนินการดังกล่าวกับข้อมูล

ของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้ หรือหากปรากฎว่าอาฟเตอร์ยู

ไม่สามารปฏิบัติตามกฎหมายได้

5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านมีสิทธิ

ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

ทั้งนี้ สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งให้กระทำได้เท่านั้น

 

  1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการพิจารณาทบทวนความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว อาฟเตอร์ยูจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10/5/2565

 

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 02-318-4488

E-mail:  support@afteryou.co.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.