ข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)

ยินดีต้อนรับสู่การให้บริการของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ “อาฟเตอร์ยู” โปรดอ่านข้อตกลง
การให้บริการ หรือการสมัครสมาชิกของอาฟเตอร์ยู ซึ่งจะหมายถึง การที่ท่านยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ รวมถึงเอกสารที่ได้
มีการอ้างอิง ดังนั้น โปรดอย่าใช้บริการหรือสมัครสมาชิกนี้ หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อตกลงการให้บริการนี้ ใช้บังคับกับการที่ท่านใช้บริการหรือสมัครสมาชิกกับอาฟเตอร์ยู ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการ ดังนี้

1. การลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก

ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการหรือสมัครสมาชิกกับอาฟเตอร์ยูผ่านทางช่องทางWebsiteและ/หรือ Application ของอาฟเตอร์ยู บนมือถือหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ตามที่อาฟเตอร์ยูได้จัดไว้ ซึ่งท่านจะต้องใส่ข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่อาฟเตอร์ยูร้องขอ โดยท่านจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย หากท่านยังมิได้บรรลุนิติภาวะ
ท่านจะต้องดำเนินการโดยมีผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ดูแล

ในการใช้บริการหรือสมัครสมาชิกนี้ ท่านจะต้องสร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น และท่านจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  และครบถ้วน เป็นจริงตามกฎหมาย

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งท่านจะต้องดูแลรักษา Username และ Password ไว้เป็นความลับ โดยท่านจะไม่นำ Username และ Password ให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด และท่านจะต้องดูแล และปรับปรุงข้อมูลบัญชีของท่านให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรักษา
ความปลอดภัยของบัญชีของท่าน โดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีท่าน

ท่านจะต้องแจ้งให้อาฟเตอร์ยูทราบโดยเร็ว หากท่านพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้การกระทำของท่าน และยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเนื่องมาจากการกระทำของท่าน

 

             2. การใช้บริการของอาฟเตอร์ยู

             อาฟเตอร์ยูจะให้บริการแก่สมาชิกผ่านช่องทาง Website และ/หรือ Application บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งบนมือถือ และ/หรือ คอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยท่านสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ผ่านช่องทางดังกล่าว อาฟเตอร์ยูขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ หรือข้อตกลงการใช้บริการใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของอาฟเตอร์ยูแต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขใด ๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการประกาศลงในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
และท่านตกลงสละสิทธิใด ๆ ที่อาจมีในการรับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าว การที่ท่านใช้บริการต่อไป ถือเป็น
การยืนยันว่าท่านยอมรับการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงการใช้บริการนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับข้อตกลง
ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่เห็นด้วย ขอแนะนำให้ท่านหยุดการใช้บริการในส่วนนี้ของอาฟเตอร์ยูในทันที

  

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านรับทราบและตกลงว่า การให้บริการนี้ รวมไปถึง ซอฟต์แวร์ เนื้อหาต่าง ๆ สื่อต่าง ๆ ข้อความ ข้อมูลต่าง ๆ กราฟฟิก ภาพ โลโก้ การออกแบบต่างๆ ไฟล์เสียง ไฟล์วิดีโอ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์อื่น ๆ และการจัดวางสิ่งต่าง ๆ นี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในกรรมสิทธิ์ของแต่เพียงผู้เดียวของอาฟเตอร์ยูตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ

ท่านจะต้องไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของอาฟเตอร์ยูไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฯลฯ  ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดในการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของอาฟเตอร์ยูไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

 

              4. การโฆษณา

อาฟเตอร์ยูอาจจะมีแสดงโฆษณาใน Website และ/หรือ Application ของอาฟเตอร์ยู บนมือถือหรือแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ตามที่อาฟเตอร์ยูได้จัดไว้
หรืออาจจะมีแสดง URL ของ Website ที่อาจเชื่อมโยงไปยังสินค้าหรือการให้บริการ
ไม่ว่าจะเป็นของอาฟเตอร์ยูหรือบุคคลภายนอก ในกรณีของบุคคลภายนอกนั้น หากเกิดความเสียหายขึ้น ท่านตกลง
และยอมรับว่าอาฟเตอร์ยูไม่มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใด
อันเป็นผลมาจากการซื้อขายหรือสนับสนุนการขายดังกล่าว

 

5. การจำกัดความรับผิดและเขตอำนาจศาล

               อาฟเตอร์ยูตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย และในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยอาฟเตอร์ยู
เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย อาฟเตอร์ยูตกลงที่จะรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายตามเขตอำนาจศาล และกฎหมาย
ของประเทศไทยเท่านั้น

               ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการนี้จนเกิดความเสียหายไม่ว่าจะด้วยความประมาทหรือไม่ก็ตาม

ท่านตกลงรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายตามเขตอำนาจศาลและกฎหมายของประเทศไทย (โดยอ้างอิงจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอาฟเตอร์ยู)

หากข้อความใดในข้อตกลงการให้บริการนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อความนั้นจะถือว่าแยกออกมาจากข้อตกลงการให้บริการนี้ และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อความอื่น
ที่เหลือ

              ท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงการให้บริการนี้ทั้งหมดข้างต้นโดยตลอดแล้ว และท่านตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตาม
ทุกประการ

(โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ ได้ที่ contactus@afteryou.co.th หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-318-4488 เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือที่สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1319/9 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250